Cookie beleid Always Forward

De website van Always Forward is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Huishoudelijk reg.

Huishoudelijk reg.

Het huishoudelijk reglement geeft weer welke taken en rollen er zijn binnen de vereniging Always Forward en welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vooraf: De nieuwe statuten zijn door de KNVB zodanig samengesteld dat er als het ware een huishoudelijk reglement in is ingebouwd. Vele zaken, die vroeger bij huishoudelijk reglement geregeld moesten worden, staan nu in detail in de statuten. Gevolg is dat de omvang van het huishoudelijk reglement dat tot nu toe in onze vereniging wordt gehanteerd veel geringer kan worden.

Artikel 1.  Clubkleuren en tenue

Als symbool voor de vereniging gelden de kleuren zwart en wit. Het clubtenue bestaat in het algemeen uit een wit shirt, een zwarte broek en zwarte kousen.

Elk spelend lid is varplicht zich een dergelijk tenue aan te schaffen.

Het tenue van selectieteams kan afwijken van het officiële  clubtenue.

Dit tenue wordt beschikbaar gesteld door de vereniging.

Het blijft eigendom van de vereniging.

Artikel 2.  Spelende leden

De spelende leden zijn naar leeftijd ingedeeld volgens de normen van de KNVB.

Artikel 3.  Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf meerderjarige leden. In het bestuur zijn in elk geval twee leden opgenomen die in de jeugdcommissie zitting hebben of; nemen.

De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

De zittende bestuursleden treden om de drie jaar af volgens een rooster dat als volgt is opgesteld:

1e jaar: de voorzitter en eventueel twee leden

2e jaar: de secretaris en eventueel twee leden

3e jaar: de penningmeester en eventueel twee leden.

De aftredende zijn terstond herkiesbaar.


Artikel 4.  De taak van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen in de meest uitgebreide zin te behartigen binnen de kring van zijn bevoegdheden.

Artikel 5.  De taak van de voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, dan kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, mede door hem worden ondertekend.

Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is evenwel verplicht de vergadering te hervatten, indien tweederde van de ter algemene vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Artikel 6.  De taak van de secretaris

De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de gewone algemene vergaderingen brengt hij het jaarverslag uit.

Hij houdt een ledenlijst of register bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.

Hij kan bepaalde werkzaamheden door anderen laten uitvoeren, maar dan wel onder zijn nadrukkelijke verantwoording Het verenigingsarchief wordt door hem beheerd.

Artikel 7.  De taak van de penningmeester

De penningmeester beheert alle geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt de zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, en hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de vereniging te allen tijde kunnen worden vastgesteld. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Op de gewone jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij dan een begroting in betreffende de geraamde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering. Hij is verplicht aan een kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Hij kan bepaalde werkzaamheden door anderen laten uitvoeren maar dan wel onder zijn nadrukkelijke verantwoording.

Artikel 8.  De financiële bevoegdheden

Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluit tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of een waarde van € 50.000,- te boven gaan. Uitgaven die de € 25.000,- te boven gaan behoeven bekrachtiging door middel van hun handtekening van tenminste twee bestuursleden.

Artikel 9.  De taak van de overige bestuursleden

Het bestuur bepaalt welke taak ieder der overige bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen.

Artikel 10.  Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het behandelt die zaken die geen uitstel gedogen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging mee op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel 11.  Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden ten minste 1x per maand belegd. Extra bestuursvergaderingen kunnen worden belegd door de voorzitter, of op verzoek van ten minste 3 bestuursleden. Op een bestuursvergadering kunnen geen besluiten worden genomen als niet ten minste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Artikel 12.  Commissies

De vereniging kent een aantal commissies die in opdracht van het bestuur, namens het bestuur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur een bepaalde taak in de vereniging verrichten.

Elke commissie kan, indien nodig of gewenst, een eigen reglement hanteren, waarvan de inhoud goedkeuring van het bestuur behoeft, en dat geen bepalingen bevat die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Er zijn:

een commissie voetbalzaken. Deze bestaat uit ten minste drie leden.

Zij is belast met de voetbaltechnische zaken binnen de vereniging in

de ruimste zin van het woord.

b. een jeugdcommissie. Deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een onbepaald aantal leden. Zij is belast met alle zaken betreffende het jeugdvoetbal binnen de vereniging, voor zover het bestuur die zaken aan haar heeft gedelegeerd. (In de nog te ontwikkelen nieuwe organisatiestructuur zal hier verandering in komen.)

c. een kascommissie.

d. overige commissies.

 

Artikel 13.  Straffen

Het bestuur is bevoegd leden te schorsen, te berispen of te royeren, zoals dat is geregeld in de statuten. Daarnaast is het bestuur Gevoegd boeten, te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen. De CNW heeft mandaat voor het toepassen van het gevolg of vervolg van een incident.

Artikel 14.  Adreswijzigingen

De leden zijn verplicht adreswijzigingen, die langer dan een maand gelden, én eventuele wijzigingen van andere aard schriftelijk mee te delen aan de secretaris of de ledenadministrateur.

Artikel 15.  Programma’s

Programma en standen van wedstrijden worden via de website en voetbal app ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 16.  Elektronisch stemmen

a. De leden die krachtens de statuten stemgerechtigd zijn, kunnen, indien het bestuur het elektronisch steminstrument wil inzetten, het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

b. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het

    elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 17.  Slotbepaling

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist

het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen. Ieder

lid is gerechtigd zich een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aan te schaffen, eventueel tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen prijs.

 

Aldus ter vaststelling aangeboden aan de algemene vergadering op vrijdag 26 november 2021.

Het Bestuur

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!