• CNW | COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN

  Waarom een Commissie Normen & Waarden?
  Dat vervelende norm-overschrijdende incidenten de gemoederen in de sport regelmatig bezighouden is algemeen bekend en ook niet geheel onverklaarbaar. De sport is een afspiegeling van het maatschappelijk leven en daarin doen zich helaas incidenten voor die niet passen binnen dat wat we algemeen beschouwen als normaal sociaal met elkaar omgaan. Daarnaast is het zo dat we in de sport vaak met strijd en emotie te maken hebben en dit zijn twee ingrediënten waardoor het op en rond de sportvelden nogal eens sneller uit de hand kan lopen.

  Betekent dit dan dat we ongewenst gedrag in de sport moeten accepteren en gedogen ?
  Nee, beslist niet vinden de sportbonden en vindt ook SV Always Forward. Ongewenst gedrag zoals  respectloze gedragingen, schelden, pesten, intimidatie, bedreigen, geweld en seksuele misdragingen hoort simpelweg niet thuis in de sport en moet absoluut worden tegengegaan. Sportbeoefening en sportbeleving behoort leuk te zijn. We doen het voor onze ontspanning, om fit te blijven en om plezier aan te beleven. Dit mogen we niet uit het oog verliezen.

  SV Always Forward realiseert zich terdege dat het niet als vanzelfsprekend gevrijwaard zal zijn van ongewenst gedrag. SV Always Forward beseft ook goed dat dergelijk gedrag funest is voor de goede sfeer en schadelijk is voor degene die het betreft, voor de vereniging en ook voor de plegers.

  Zo kunnen betrokkenen alle plezier in hun sport verliezen en bij ernstige vormen van intimidatie, bedreigingen, geweld of seksueel misbruik, zelfs langdurig last houden van psychische en fysieke problemen. De pleger zal de ingrijpende gevolgen van beschuldigingen en sancties ervaren en binnen de vereniging zullen incidenten tot aantasting van het veiligheidsgevoel en sportplezier leiden. Daarnaast schaadt het natuurlijk de goede naam van de club.

  Dit alles willen we bij Always Forward natuurlijk voorkomen en daarom is er een commissie opgericht die de vereniging helpt om een normen en waarden beleid op te stellen en uit te voeren.
  Het doel van dit beleid is  tweeledig: preventie van ongewenst gedrag enerzijds en het creëren van een sportieve, veilige en prettige "Always Forward-omgeving" voor alle leden anderzijds. Niet voor niets is de slogan van Always Forward: we moeten elkaar steunen en stimuleren en, waar nodig, corrigeren.

   

  Wat doet de Commissie Normen & Waarden?
  De Normen & Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid. Deze statuten dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsregels.

  Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:

  • Het opstellen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Het opstellen van gedragsregels;
  • Het opstellen van een incidentenprocedure en eventueel een sanctie reglement;
  • Het ondernemen van initiatieven om normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en bekendheid te geven;
  • Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden;
  • Verslaglegging aan het bestuur;
  • Het onderhouden en zo nodig bijstellen van het normen en waardenbeleid.

  Samenstelling van de Commissie Normen & Waarden.
  De commissie bestaat in principe uit vier leden en staat onder directe verantwoording van het hoofdbestuur. Onder de commissie vallen minimaal twee aanspreekpunten Jeugd welke zullen worden ingeschakeld of gevraagd ter voorkoming van escalatie van problematieken tussen Jeugd spelers (M/V) onderling en/of met de leiding in de leeftijd t/m 17 jaar. De commissie is bereikbaar via cnw@alwaysforward.nl.

  Aanspreekpunten Jeugd
  Always Forward heeft twee contactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor Always Forward leden in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar bij incidenten en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. 

  Met name voor deze doelgroep vanwege het feit dat jeugdleden behorend tot deze groep doorgaans minder weerbaar zijn. De aanspreekpunten kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij (gedrag)problemen.

  De aanspreekpunten Jeugd behandelen verkregen informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico's voor derden dreigt. 

  De aanspreekpunten Jeugd zijn bereikbaar onder aanspreekpuntjeugd@alwaysforward.nl.

  Deze contactpersonen rapporteren aan de commissieleden één keer per kwartaal.

rfwbs-slide