• Contributie

  Voor elk nieuw seizoen krijgt u een factuur per email. De contributie wordt bij voorkeur door middel van automatische incasso geïncasseerd. Selectiespelers betalen jaarlijks een selectiebijdrage vanwege de extra faciliteiten die selectiespelers krijgen van de vereniging. Deze selectiebijdrage varieert per leeftijdscategorie.

  Voor selectieteams wordt 2x per jaar voor een periode van 12 weken een fysieke training verzorgd, per periode wordt hiervoor  € 15 in rekening gebracht, totaal per seizoen € 30,00.

  De verschuldigde contributie inclusief de selectiebijdrage en de bijdrage  voor de fysieke trainingen  wordt aan het begin van het seizoen gefactureerd.


  De volgende teams worden in dit kader beschouwd als selectieteams:

  • Senioren 1-Senioren 2,
  • O19-1 za, O19-1 zo
  • O17-1 zo, O17-1-za
  • O15-1, O15-2, O14-1
  • O13-1, O12-1
  • O11-1 E-top, O11-2 E-top, O10-1, O10-2
  • O9-1, O9-2, O8-1, O8-2
  • ME1, (MO11-1) MD, (MO13-1) en MC1 (MO15-1)

  Bij het opstellen van de facturen wordt uitgegaan van de voorlopige indeling die op de website staat vermeld. Indien in september mocht blijken dat u (of uw kind) toch niet in een selectie-elftal gaat spelen, stuur dan de Penningmeester (contributie@alwaysforward.nl) dan een email met uw gegevens (vergeet niet uw lidmaatschapsnummer en bankrekening te vermelden) en het teveel betaalde bedrag zal worden teruggestort.

  Het seizoen loopt van 1 september 2017 t/m 31 mei 2018. Afmelden dient dan ook te geschieden voor 1 juni. Heeft u voor 1 juni niet schriftelijk of per email bij de ledenadministratie (leden@alwaysforward.nl) opgezegd dan bent u automatisch lid voor het nieuwe seizoen en dus contributie verschuldigd.

  Restitutie van contributie vindt niet plaats, houdt hier dus rekening mee. U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging.

  Indien geen automatische incasso is afgegeven, dan betaalt u een toeslag van € 8.

   

 • Teams met Automatische Incasso zonder Automatische Incasso
  Kabouters € 56 € 64
  Mini-pupillen €105 € 113
  O8/O9 selectie € 185 € 193
  Overige O8/O9 € 105 € 113
  O10/O11 selectie € 210 € 218
  Overige O10/O11 € 105 € 113
  Selectie MO11-1 € 185 € 193
  Selectie O13-1 O12-1 € 221 € 229
  Overige O13-/O12-1 € 116 € 124
  Selectie MO13-1 € 196 € 204
  Selectie O15-1/2 O14-1 € 221 € 229
  Overige O15 en O14 € 116 € 124
  MC-selectie MO15-1 € 196 € 204
  Selectie O17-1 € 234 € 242
  Overige O17 € 129 € 137
  Selectie O19 € 216 € 224
  Overige O19 € 141 € 149
  Senioren Selectie € 265 € 273
  Senioren € 190 € 198
  Oproepspelers € 105 € 113
  Donateurs € 45 € 45
  Donateurs 65+ € 35 € 35
 • Contributiereglement

  Artikel 1
  a. Als gevolg van artikel 8, lid 1 van de Statuten sv Always Forward dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
  b. Het sv Always Forward bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

  Artikel 2
  a. Aan de leden die aan sv Always Forward geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven wordt een toeslag van € 8,00 berekend.
  b. In overleg met het bestuur bestaat de mogelijkheid tot een betalingsregeling.
  c. Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt beëindigd vindt geen restitutie van contributie plaats (Statuten sv Always Forward artikel 8, lid 3).

  Artikel 3
  a. De facturen voor de betaling van de contributie worden door sv Always Forward in juli verstuurd aan de leden die sv Always Forward niet hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie.
  b. De contributie van de leden die sv Always Forward hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie wordt in juli geïnd.

  Artikel 4
  Voor de in artikel 1, lid 2 genoemde ontheffing komen in aanmerking:
  a. Ereleden zoals bedoeld in de Statuten Sv Always Forward artikel 8 lid 2.
  b. Als gevolg van artikel 4, lid 3 van de Statuten Sv Always Forward zij die een functie binnen sv Always Forward vervullen of gaan vervullen waarvoor het lidmaatschap van de KNVB vereist is, maar niet deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities en wedstrijden.

  Artikel 5
  a. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar vóór 1 januari is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.
  b. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar na 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.

  Artikel 6
  a. De contributie dient uiterlijk 1 september aan sv Always Forward te zijn voldaan.
  b. Indien een lid per 1 september niet aan de contributieverplichting heeft voldaan wordt het lid hieraan per omgaand door sv Always Forward schriftelijk herinnerd.
  c. Indien een lid, na herinnering, per 15 september nog niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan volgt per 1 oktober een verbod op deelname aan alle activiteiten van sv Always Forward en de KNVB.(zie art. 6.b in gebreke stelling)
  d. Het verbod op deelname aan de activiteiten van sv Always Forward en de KNVB wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan aan alle contributieverplichtingen.
  e. Indien een lid per 1 november de contributie nog niet heeft voldaan wordt door het bestuur van sv Always Forward het lidmaatschap beëindigd (Statuten Sv Always Forward artikel 10, lid 2). De vordering van de contributie zal worden overgedragen aan een incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-)lid.
  f. Indien de incasso door sv Always Forward niet geïnd kan worden wordt voor dat seizoen direct een factuur (met € 8,00 toeslag) verstuurd.
  g. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.

  Artikel 7
  Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 31 mei bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig afmelden wordt de bondscontributie van de KNVB in rekening gebracht, vermeerderd met een opslag van € 8,-- administratiekosten.

  Artikel 8
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het sv Always Forward Bestuur.
  Dit contributiereglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van datum 2009 en is per direct geldig.

rfwbs-slide